වර්ණක කහ 139-කොරිමැක්ස් කහ 1841

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.වර්ණක කහ 139
නිෂ්පාදන නාමයකොරිමාක්ස් කහ 1841
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)7
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)200
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)7
තාප ප්රතිරෝධය (ප්ලාස්ටික්)240
වර්ණ
වර්ණක-කහ -139-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

විශේෂාංග: පාරභාසක.
අයදුම්පත:
කුඩු ආලේපන, පීවීසී, රබර්, පීඑස්, පීපී, පීඊ, පී යූ සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.
දඟර ආලේපන සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.
———————————————————————————————— — ———————————————