වර්ණක කහ 139-කොරිමැක්ස් කහ 1841

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.Pigment yellow 139
නිෂ්පාදන නාමයCorimax Yellow 1841
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)7
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)200
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)7
තාප ප්රතිරෝධය (ප්ලාස්ටික්)240
වර්ණ
වර්ණක-කහ -139-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

Features: translucent.
අයදුම්පත:
Recommended for powder coatings, PVC, rubber, PS, PP, PE, PU.
Can be used in coil coatings.
———————————————————————————————— — ———————————————