වර්ණක කහ 17- කොරිමැක්ස් කහ 2 ජී

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.වර්ණක කහ 17
නිෂ්පාදන නාමයකොරිමාක්ස් කහ 2 ජී
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
CAS අංකය4531-49-1
යුරෝපා සංගම් අංකය224-867-1
රසායනික පවුලඩිසසෝ
අණුක බර689.54
අණුක සූත්‍රයC34H30CI2N6O6
PH අගය6.0-7.0
Ens නත්වය1.6
තෙල් අවශෝෂණය (ml / 100g)%35-45
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)4
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)180
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)6-7
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)200
ජල ප්‍රතිරෝධය5
තෙල් ප්රතිරෝධය4
අම්ල ප්රතිරෝධය5
ක්ෂාර ප්‍රතිරෝධය5
වර්ණ
වර්ණක-කහ -17-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

අයදුම්පත:
පීවීසී, රබර්, පීපී, පීඊ, ඕෆ්සෙට් තීන්ත, ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත සඳහා නිර්දේශ කෙරේ
PS, PU සඳහා යෝජනා කර ඇත.

MSDS(Pigment yellow 17)