වර්ණක කහ 155-කොරිමැක්ස් කහ 3 ජීපී

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.Pigment yellow 155
නිෂ්පාදන නාමයCorimax Yellow 3GP
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)7
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)200
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)7-8
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)240
වර්ණ
වර්ණක-කහ -155-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

අයදුම්පත:
Recommended for powder coatings, PVC, rubber, PS, PP, PE, PU.
———————————————————————————————— — ———————————————