තාක්ෂණය

යෙදුම් විද්‍යාගාරය


ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අනුකූලතාවයේ ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා නැව්ගත කිරීමට පෙර විවිධ යෙදුම්වල නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සියාචෙම් උසස් විද්‍යාගාර උපකරණ භාවිතා කරයි.

සියචෙම් යුරෝපයට විකුණන සියලුම වර්ණක සඳහා කලින් ලියාපදිංචි වී ඇති අතර මෙම වර්ණක බොහොමයක් විධිමත් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීමට සැලසුම් කරයි.

Liquid Application Department

Plastic Department

ආර් ඇන්ඩ් ඩී විද්‍යාගාරය


Ig වර්ණක ප්‍රතික්‍රියාව