වර්ණක කහ 93- කොරිමැක්ස් කහ 3 ජී

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.Pigment yellow 93
නිෂ්පාදන නාමයCorimax Yellow 3G
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)7-8
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)200
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)7-8
තාප ප්රතිරෝධය (ප්ලාස්ටික්)270
වර්ණ
වර්ණක-කහ -93-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

අයදුම්පත:
Recommended for automotive paints, industrial paints, powder coatings, printing pastes, PVC, rubber, PS, PP, PE, PU, water based inks, solvent inks, UV inks.
Can be used in architectural coatings, coil coatings, offset inks.
———————————————————————————————— — ———————————————