වර්ණක රතු 179-කොරිමැක්ස් රතු 3885

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.Pigment Red 179
නිෂ්පාදන නාමයCorimax Red 3885
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)7
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)200
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)7-8
තාප ප්රතිරෝධය (ප්ලාස්ටික්)280
වර්ණ
වර්ණක-රතු -179-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

අයදුම්පත:

Recommended for automotive paints, industrial paints, powder coatings, printing pastes, PVC, rubber, PS, PP, PE, PU, water based inks, solvent inks, UV inks.
වාස්තු විද්‍යාත්මක ආලේපන, දඟර ආලේපන, ඕෆ්සෙට් තීන්ත සඳහා යෝජනා කර ඇත.