වර්ණක කහ 14- කොරිමැක්ස් කහ 2 ජීඑස්

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.Pigment yellow 14
නිෂ්පාදන නාමයCorimax Yellow 2GS
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
CAS අංකය5468-75-7
යුරෝපා සංගම් අංකය226-789-3
රසායනික පවුලDisazo
අණුක බර657.55
අණුක සූත්‍රයC34H30CI2N6O4
PH අගය6.0-7.0
Ens නත්වය1.6
තෙල් අවශෝෂණය (ml / 100g)%35-45
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)3
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)160
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)5-6
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)200
ජල ප්‍රතිරෝධය5
තෙල් ප්රතිරෝධය4
අම්ල ප්රතිරෝධය5
ක්ෂාර ප්‍රතිරෝධය5
වර්ණ
වර්ණක-කහ -14-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

අයදුම්පත:
Recommended for printing paste, PVC, rubber, PP, PE, offset ink, water-based ink, solvent ink
Suggested for PS, PU, UV inks.