වර්ණක කහ 12- කොරිමැක්ස් කහ ජීඩබ්ලිව්

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.වර්ණක කහ 12
නිෂ්පාදන නාමයකොරිමාක්ස් කහ ජීඩබ්ලිව්
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
CAS අංකය6358-85-6
යුරෝපා සංගම් අංකය228-787-8
රසායනික පවුලඩිසසෝ
අණුක බර629.49
අණුක සූත්‍රයC32H26CI2N6O4
PH අගය6.0-7.0
Ens නත්වය1.5
තෙල් අවශෝෂණය (ml / 100g)%40-50
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)3
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)160
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)5
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)200
ජල ප්‍රතිරෝධය4
තෙල් ප්රතිරෝධය4
අම්ල ප්රතිරෝධය5
ක්ෂාර ප්‍රතිරෝධය5
වර්ණ
වර්ණක-කහ -12-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

අයදුම්පත:
පේස්ට්, පීවීසී, රබර්, පීපී, පීඊ, ඕෆ්සෙට් තීන්ත, ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත, ද්‍රාව්‍ය තීන්ත මුද්‍රණය කිරීම සඳහා නිර්දේශ කෙරේ
PS, PU, UV තීන්ත සඳහා යෝජනා කර ඇත.