වර්ණක කහ 184-කොරිමැක්ස් කහ BIV01

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.Pigment yellow 184
නිෂ්පාදන නාමයCorimax Yellow BIV01
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)8
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)200
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)8
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)250
වර්ණ
වර්ණක-කහ -184-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

Features: bismuth vanadate inorganic pigment.
අයදුම්පත:
Recommended for automotive paints, architectural paints, industrial paints, powder coatings.
Can be applied to coil coatings, PVC, rubber, PS, PP, PE, PU.
———————————————————————————————— — ———————————————