වර්ණක කහ 83- කොරිමැක්ස් කහ HR70

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.වර්ණක කහ 83
නිෂ්පාදන නාමයකොරිමැක්ස් කහ HR70
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)6
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)180
වර්ණ
වර්ණක-කහ -83 එච්ආර් 70-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

විශේෂාංග: ඉහළ සැඟවීමේ බලය.
අයදුම්පත:
වාස්තු විද්‍යාත්මක ආලේපන, දඟර ආලේපන, කාර්මික ආලේපන, කුඩු ආලේපන සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.
———————————————————————————————— — ———————————————