වර්ණක නිල් 15: 1-කොරිමැක්ස් නිල් 6902 පී

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.Pigment blue 15:1
නිෂ්පාදන නාමයCorimax Blue 6902P
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)7
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)200
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)7-8
තාප ප්රතිරෝධය (ප්ලාස්ටික්)250
වර්ණ
වර්ණක-නිල් -15-1-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීමpb

විශේෂාංග: හොඳ විසරණය, ඉහළ වර්ණ ශක්තිය.
අයදුම්පත:
Recommended for architectural coatings, coil coatings, industrial coatings, powder coatings, printing pastes, PVC, rubber, PS, PP, PE, offset inks, water-based inks.
Can be applied to PU, UV ink.
———————————————————————————————— — ———————————————