වර්ණක නිල් 15: 4-කොරිමැක්ස් නිල් GLVO

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.වර්ණක නිල් 15: 4
නිෂ්පාදන නාමයCorimax Blue GLVO
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)7
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)200
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)7-8
තාප ප්රතිරෝධය (ප්ලාස්ටික්)250
වර්ණ
වර්ණක-නිල් -15-4-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීමpb

Features: low viscosity, high color strength, high gloss.
අයදුම්පත:
Recommended for automotive paints, architectural paints, industrial paints, water based inks, solvent inks, UV inks.

———————————————————————————————— — ———————————————