වර්ණක රතු 214-කොරිමැක්ස් රතු බී.එන්

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.Pigment Red 214
නිෂ්පාදන නාමයCorimax Red BN
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)7
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)200
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)7-8
තාප ප්රතිරෝධය (ප්ලාස්ටික්)280
වර්ණ
වර්ණක-රතු -214-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

අයදුම්පත:

මෝටර් රථ තීන්ත, කාර්මික තීන්ත, කුඩු ආලේපන, මුද්‍රණ පේස්ට්, පීවීසී, රබර්, පීඑස්, පීපී, පීඊ, පීයූ, ජලය පදනම් කරගත් තීන්ත, ද්‍රාව්‍ය තීන්ත, පාරජම්බුල තීන්ත සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.
වාස්තු විද්‍යාත්මක ආලේපන, දඟර ආලේපන, ඕෆ්සෙට් තීන්ත සඳහා යෝජනා කර ඇත.


Pigment Red 214 gives a neutral to blue light red, and is excellent in light and gloss finishes. The pigment has high color strength in plastics, and its color light is similar to CI Pigment Red 144, but the dimensional deformation phenomenon is obvious; the heat resistance in HDPE is 300 ° C (1 / 3-1 / 25SD); it is also suitable for polypropylene pulp coloring It is resistant to migration in soft PVC. It is recommended for coloring of polystyrene and engineering plastics. It is also used for high-end printing inks, such as packaging printing inks, PVC films and metal decorative printing inks. Good resistance to acid / alkali and soap. Thermal stability 200 ° C.

Molecular formula: C40H22Cl6N6O4
Molecular weight: 863.38
CAS No: 4068-31-3

Synthetic principle: 2,5-dichloroaniline is used as the diazo component, and sodium nitrite aqueous solution is added to the hydrochloric acid medium to carry out the diazotization reaction; the diazonium salt is reacted with 2-hydroxy-3-naphthoic acid to form The monoazo dye is reacted with sulfoxide in an organic solvent to be converted into an acid chloride derivative; and then subjected to a condensation reaction with 2,5-dichloro-1,4-phenylenediamine to produce a crude azo-condensed red pigment , And then subjected to pigmentation treatment to obtain CI Pigment Red 214.