වර්ණක තැඹිලි 13-කොරිමැක්ස් තැඹිලි ජී

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.Pigment orange 13
නිෂ්පාදන නාමයCorimax Orange G
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
CAS අංකය3520-72-7
යුරෝපා සංගම් අංකය222-530-3
රසායනික පවුලDisazo
අණුක බර623.49
අණුක සූත්‍රයC32H24CI2N8O2
PH අගය7
Ens නත්වය1.5
තෙල් අවශෝෂණය (ml / 100g)%35
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)5
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)180
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)5
තාප ප්රතිරෝධය (ප්ලාස්ටික්)200
ජල ප්‍රතිරෝධය5
තෙල් ප්රතිරෝධය4
අම්ල ප්රතිරෝධය4
ක්ෂාර ප්‍රතිරෝධය4
වර්ණ
වර්ණක-තැඹිලි -13-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

අයදුම්පත:

Recommended for powder coatings, printing pastes, PVC, rubber, PP, PE, offset inks, water-based inks, solvent inks
Suggested for PS, PU, UV inks.

MSDS(Pigment-orange-13)

අණුක ව්‍යුහය:

Synonyms: calcotoneoranger;carnelioorangeg;dainichifastorangerr;daltolitefastorangeg;diarylideorange;eljonfastorangeg;fastbenzideneorangeyb3;fastonaorangeg
CAS: 3520-72-7
MF: C32H24Cl2N8O2
MW: 623.49
EINECS: 222-530-3
Product Categories: Dyes and Pigments;Organics
Mol File: 3520-72-7.mol

Pigment Orange 13 (Corimax Orange G) is a semi-transparent disazo orange pigment. It offers good heat fastness and light fastness in coatings and inks. It is recommended for general industrial and powder coatings, textile printing, and offset, water-based, and solvent-based inks.