වර්ණක තැඹිලි 43-කොරිමැක්ස් තැඹිලි ජී.ආර්

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.වර්ණක තැඹිලි 43
නිෂ්පාදන නාමයCorimax Orange GR
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)7
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)200
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ප්ලාස්ටික්)7-8
තාප ප්රතිරෝධය (ප්ලාස්ටික්)280
වර්ණ
වර්ණක-තැඹිලි -43-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

අයදුම්පත:
Recommended for automotive paints, industrial paints, powder coatings, printing pastes, PVC, rubber, PS, PP, PE, PU, water based inks, solvent inks, UV inks.
Suggested for  architectural coatings, coil coatings, offset inks.