වර්ණක තැඹිලි 67-කොරිමැක්ස් තැඹිලි 2952

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.Pigment orange 67
නිෂ්පාදන නාමයCorimax Orange2952
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)6-7
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)180
වර්ණ
වර්ණක-තැඹිලි -67-වර්ණය
වර්ණ බෙදා හැරීම

Features: Bright orange.

අයදුම්පත:

Recommended for industrial paints, powder coatings, solvent inks, UV inks.
Suggested for automotive paint, architectural coatings, coil coatings, offset inks.