වර්ණක තැඹිලි 62-කොරිමැක්ස් තැඹිලි H5G70

නිෂ්පාදන පරාමිති ලැයිස්තුව

වර්ණ දර්ශක අංකය.Pigment orange 62
නිෂ්පාදන නාමයCorimax Orange H5G70
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයකාබනික වර්ණකය
සැහැල්ලු වේගවත් බව (ආලේපනය)7
තාප ප්රතිරෝධය (ආලේපනය)180
වර්ණ
වර්ණ බෙදා හැරීම

අයදුම්පත:

Recommended for architectural coatings, industrial coatings, powder coatings.
Suggested for coil coatings.