වර්ණක රතු 2-කොරිමැක්ස් රතු එෆ් 2 ආර්

Technical parameters of Pigment Red2

වර්ණ දර්ශක අංකය.වර්ණක රතු 2
නිෂ්පාදන නාමයකොරිමැක්ස් රතු එෆ් 2 ආර්
නිෂ්පාදන කාණ්ඩයඕෆ්සෙට් තීන්ත
සැහැල්ලු වේගවත් බව4-5
තාප ප්රතිරෝධය140
අයදුම්පතමුද්‍රණ පේස්ට් , ජලය පදනම් කරගත් තීන්ත
වර්ණ
වර්ණ බෙදා හැරීම

———————————————————————————————— — ———————————————

අදාළ තොරතුරු

Molecular formula: c23h15cl2n3o2
Molecular weight: 436.296
CAS No.: none at present
Property: yellow light red powder. The melting point is 310-311 ℃, the heat-resistant stability is actually 180 ℃, and the sun resistance is grade 7. It is red light purple in concentrated sulfuric acid, orange red after dilution, blue light bright red in case of concentrated nitric acid, and does not change color in case of sodium hydroxide.
Preparation method: diazotization of 2,5-dichloroaniline, coupling with chromophenol as, filtration and drying to obtain the product.
Application: mainly used in paint, ink, alkyd resin paint, nitrocellulose paint and emulsion paint; also used in plastics, rubber, paper and viscose fiber stock solution. It is characterized by pure color, good stability to chemicals and high fastness to sunlight.

Pigment Red 2 Chemical Properties,Usage,Production
Chemical Properties yellowish red or dark red powder
General Description Yellowish red solid with a tint of pink or dark red powder.
Air & Water Reactions Azo dyes can be explosive when suspended in air at specific concentrations. Insoluble in water.
Reactivity Profile Pigment Red 2 is an azo compound. Azo, diazo, azido compounds can detonate. This applies in particular to organic azides that have been sensitized by the addition of metal salts or strong acids. Toxic gases are formed by mixing materials of this class with acids, aldehydes, amides, carbamates, cyanides, inorganic fluorides, halogenated organics, isocyanates, ketones, metals, nitrides, peroxides, phenols, epoxides, acyl halides, and strong oxidizing or reducing agents. Flammable gases are formed by mixing materials in this group with alkali metals. Explosive combination can occur with strong oxidizing agents, metal salts, peroxides, and sulfides.
Fire Hazard Flash point data for Pigment Red 2 are not available, however Pigment Red 2 is probably combustible.

If you are interested in segment red 2, you can also learn some information about pigment red 122.